جشن میانه فصل بهار و زمان گاهنباری

جشن میانه فصل بهار و زمان گاهنباری

15 اردیبهشت جشن میانه ی بهار و میانه فصل سبز و زمان شروع اولین جشن از جشن های شش گانه گاهنباری در
            تقویم باستان. و روز آفرینش آسمان در باور گذشتگان.

انتشار: 1400/08/03
بازدید: 242