جشن آبانگان

جشن آبانگان

نخستین آبان روز سال و به روایت انجام جشنی به همین نام. این جشن همراه با آب پاشی و انتظار بارش باران و مراسمی در تقدیس آب برگزار مشده است.
انتشار: 1400/08/03
بازدید: 249