شادترین مردم جهان

شادترین مردم جهان

ایرانیان باستان شادترین مردم جهان بودند ، درایران باستان بیش از۶۵ جشن همگانی درسال گرفته میشد و ازاین حیث شادترین مردم جهان بودند!
امروز دومین کشور افسرده و اولین کشور عصبانی جهانیم!

انتشار: 1400/10/01
بازدید: 450